Privacyverklaring CQFS

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij CQFS. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan jouw vragen en verzoeken en om je te informeren over onze producten en diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt en hoe we deze informatie gebruiken.

Definities
a. Privacyverklaring: dit Privacy beleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker/bezoeker van de Website;
c. Website: de website www.cqfs.eu;
d. Verantwoordelijke: CQFS, gevestigd te Genk;
e. Persoonsgegevens: de persoonlijke gegevens van Gebruiker (vastgelegd in art. 1).

1. Algemeen
1.1 In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn:
a. In het contactformulier: Naam, e-mailadres en het bericht of de vraag.
b. Voor het inschrijven van een proefles: Voornaam, achternaam, e-mailadres.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze Persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven. Het doorgeven van Persoonsgegevens vindt plaats door het invullen van het contactformulier, het stellen van een vraag of het aanmelden voor een proefles.
2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze Persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt.
2.3 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie vraagt zal Verantwoordelijke de Persoonsgegevens enkel verwerken om aan dat verzoek te voldoen.
2.4 Verantwoordelijke kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten, events en/of andere informatie van Verantwoordelijke die interessant voor Gebruiker(s) zouden kunnen zijn. Indien Gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij dit kenbaar maken via e-mail info@cqfs.eu.

3. Cookies
3.1 Verantwoordelijke maakt soms gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van Verantwoordelijke is separaat vastgelegd en bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke cookies gebruikt.

4. Doorgifte aan derden
4.1 Verantwoordelijke zal de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
a. De doorgifte geschiedt aan een, door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy
beleid bedoelde en opgesomde doeleinden, ingeschakelde bewerker, met welke
bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet
dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen; of
b. Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is
Persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Bewaartermijn
5.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren.

6. Beveiliging
6.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL-beveiliging op haar website.

7. Wijzigingen in het Privacy beleid
7.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 1 januari 2019.