Algemene Voorwaarden CQFS België & Nederland

Versie: 1.3 | Augustus 2018

 

Artikel 1: Definities en begrippen
1.1 CQFS BE: Afkorting van Close Quarter Fighting System HQ The LAB BVBA.
De overkoepelende Belgische (franchise) organisatie van CQFS vestigingen in België gespecialiseerd in en bevoegd tot het uitdragen van het Close Quarter Fighting System™
1.2 CQFS NL: Afkorting van Close Quarter Fighting System Nederland BV.
De overkoepelende Nederlandse (franchise) organisatie van CQFS vestigingen in Nederland gespecialiseerd in en bevoegd tot het uitdragen van het Close Quarter Fighting System™
1.3 CQFS: CQFS BE en CQFS NL tezamen benoemd.
1.4 CQFS-systeem: Het unieke Close Quarter Fighting System™ ontwikkeld door haar grondlegger Sascha del Sal.
1.5 Garage: De benaming van een CQFS (franchise) vestiging.
1.6 Partijen: CQFS en een Garage te samen.
1.7 Lesnemer: Een persoon die les neemt bij danwel les krijgt van CQFS of een aangesloten Garage.
1.8 Lesmomenten: Zijn reguliere danwel individuele momenten dat een lesnemer training / onderricht krijgt van een Garage/instructeur (Mechanic).
1.9 Opleidingscontract: Is de overeenkomst tussen CQFS en de lesnemer voor de specifieke opleiding die gevolgd gaat worden.
1.10 Fundamental: Basisopleiding van het CQFS-systeem.
1.11 Advanced Mechanic: Vervolgopleiding voor gevorderden van het CQFS-systeem.
1.12 Contractperiode: Is de periode waarvoor het lidmaatschap wordt aangegaan of (voort)duurt.
1.13 Lidmaatschap: Het recht om (onder voorwaarden) voor een bepaalde periode onderdeel te zijn van en/of deel te nemen aan training en opleiding van het CQFS-systeem tegen betaling (aan een Garage).
1.14 Producten: Verzamelnaam voor alle artikelen, items en/of systemen die door CQFS en/of een Garage worden aangeboden aan lesnemers (al dan niet tegen betaling).
1.15 Ontvanger: Is de persoon of het bedrijf die de (bestelde) producten in ontvangst neemt.

Artikel 2: Algemene bepalingen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveringen, acties en transacties tussen CQFS en haar franchisenemers (Garages), tussen CQFS en lesnemers direct en indirect, tussen CQFS en lesnemers via Garages, danwel tussen een Garage en lesnemer direct.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden gelden op alle transacties en (rechts) handelingen tussen CQFS en haar Garages respectievelijk lesnemers.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn op basis van Belgisch recht in België en op basis van Nederlands recht in Nederland.
1.4 Er is pas sprake van een overeenkomst tussen partijen indien beide partijen hiervoor getekend hebben. Een lidmaatschap welke tot stand komt via een inschrijfformulier is rechtsgeldig indien lesnemer hiervoor tekent.

Artikel 3: Lidmaatschap, abonnementsduur en beëindiging
3.1 Een lidmaatschap wordt aangegaan met een Garage en niet rechtstreeks met CQFS. Een uitzondering hierop is een lidmaatschap dat rechtstreeks wordt aangegaan met CQFS The LAB in België.
3.2 Een lidmaatschap wordt te allen tijde schriftelijk aangegaan middels een contract/inschrijfformulier.
3.3 In het geval lesnemer minderjarig is zal een ouder of wettelijk verzorger het lidmaatschap moeten aangaan ten behoeve van de minderjarige lesnemer.
3.4 Een lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten, de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken en/of lesmomenten, zoals vermeld staan in het contract of op het inschrijfformulier. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.5 Een lidmaatschap met een Garage kan verschillende abonnementsvormen omvatten en wordt afgesloten voor een minimale periode van 12 maanden tenzij de CQFS, en/of de Garage en lesnemer anders besluiten en vastleggen.
3.6 Een abonnement gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. Indien een abonnement voor het einde ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten de abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte van het maandtarief gerekend op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt.
3.7 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan of bij de Garage. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode.
3.8 In het geval er niet of niet tijdig wordt opgezegd wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een zelfde contractperiode. Lidmaatschappen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd mogen daarna (indien gewenst) maandelijks worden opgezegd.
3.9 Lesnemer is verplicht de verschuldigde contributies te voldoen tijdens het lidmaatschap, ongeacht of er les of opleiding wordt genoten of dat (de) faciliteiten van een Garage worden gebruikt.

Artikel 4: Opleiding, opleidingscontract en opleidingsniveaus
4.1 Ter zake een (specifieke) opleiding is lesnemer verplicht om rechtstreeks een opleidingscontract aan te gaan met CQFS ongeacht een lidmaatschap met een Garage, tenzij anders besloten wordt door CQFS in samenspraak met de (betreffende) Garage. CQFS zal hiertoe het initiatief nemen eventueel middels tussenkomst van een Garage.
4.2 Lesnemer is verplicht het opleidingscontract te aanvaarden en hiervoor te tekenen alvorens hij kan starten met de (specifieke) opleiding van het CQFS-systeem.
4.3 Binnen CQFS en het CQFS-systeem bestaan 6 opleidingsniveaus te weten:
– Opleiding Fundamental (basisopleiding)
– Opleiding Advanced Mechanic (1 ster).
– Opleiding Advanced Mechanic (2 steren).
– Opleiding Advanced Mechanic (3 sterren).
– Opleiding Advanced Mechanic (4 sterren).
– Opleiding Advanced Mechanic (5 sterren).
Het opleidingscontract geeft aan welke opleiding van toepassing is en gevolgd wordt.
4.4 De opleiding tot Advanced Mechanic kan enkel gestart/gevolgd worden als de opleiding Fundamental met succes doorlopen en afgerond is. Voor iedere hogere Advanced Mechanic opleiding geldt dat eerst de vorige opleiding succesvol doorlopen dient te zijn alvorens gestart kan worden met de (op)volgende.
4.5 Eventuele nieuwe- en/of vervolgopleidingen welke door CQFS aangeboden worden vallen automatisch buiten het (afgesloten) opleidingscontract en zullen separaat overeengekomen (moeten) worden.
4.6 CQFS is te allen tijde gerechtigd een lesnemer te weigeren.

Artikel 5: Lessen en lesmomenten
5.1 Lesmomenten worden door lesnemer rechtstreeks besproken en aangegaan met een Garage.
5.2 Lesmomenten worden door CQFS danwel de (betreffende) Garage bepaald.
5.3 Het missen van een of meerdere lesmoment(en) door eigen toedoen, op eigen risico danwel als gevolg van Nationale feestdagen, geeft lesnemer geen recht tot vervanging, extra lessen en/of compensatie tenzij door partijen anders besloten wordt.
5.4 Indien lesnemer, als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat is de training en opleiding te volgen, is het mogelijk om op vertoon van een medische verklaring, het lidmaatschap/abonnement tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 3 maanden worden gedeactiveerd.

Artikel 6: Openingstijden & Tarieven
6.1 De openings- en lestijden worden bepaald door een Garage (eventueel in samenspraak met CQFS). Bij het aangaan van een lidmaatschap worden deze besproken en gecommuniceerd.
6.2 CQFS en/of een Garage zijn te allen tijde gerechtigd de openingstijden en lestijden te wijzigen en zullen lesnemer hiervan (tijdig) op de hoogte stellen.
6.3 Lidmaatschaps-, abonnements- en/of andere tarieven worden bepaald door een Garage (in samenspraak met CQFS) en voor aanvang van het lidmaatschap met lesnemer overeengekomen.
6.4 CQFS en/of een Garage zijn te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen en zullen lesnemer hiervan op de hoogte stellen. Wijzigingen van tarieven gelden niet voor lopende contracten maar gaan in per de eerstvolgende verlenging van een contract.
6.5 CQFS is gerechtigd jaarlijks een prijsverhoging door te voeren op basis van de indexering C.B.S. voor alle lidmaatschappen/abonnementen hetzij rechtstreeks hetzij via een Garage. Prijsverhogingen worden één maand voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt.
6.6 Indien de prijswijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft lesnemer het recht het lidmaatschap/het contract te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt na één maand van de ingangsdatum van de prijsverhoging.

Artikel 7: Betaling
7.1 Alle betaling inzake CQFS, het CQFS-systeem, haar producten, lidmaatschappen, abonnementen etc. lopen via de Garage waarmee het lidmaatschap is aangegaan tenzij anders overeengekomen is.
7.2 De Garage bepaalt op welke wijze de betaling dient plaats te vinden en zal dit met lesnemer overeenkomen bij het aangaan van het lidmaatschap.
7.3 In geval van betaling via automatische incasso dient lesnemer ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is waarvan de Garage gaat/zal incasseren. In het geval de incasso geweigerd of gestorneerd wordt is lesnemer verplicht het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen over te maken aan de Garage.
7.4 Voor iedere nota die niet binnen de gestelde termijn is betaald, danwel in het geval van automatische incasso niet binnen 5 dagen na weigering/stornering is betaald, is lesnemer een verhoging van €. 30,00 verschuldigd o.a. voor administratiekosten.
7.5 Indien de verschuldigde bedragen niet of niet binnen de gestelde (betalings)termijn worden voldaan is lesnemer direct in verzuim. Voor zover van toepassing komen alsdan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die CQFS danwel de Garage moet maken als gevolg van de niet nakoming van lesnemer, geheel ten laste van de lesnemer. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €. 150,00 (eventueel) te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het in verzuim zijn.

Artikel 8: Voorschriften, huisregels Garages
8.1 Lesnemer is verplicht zich te conformeren aan de voorschriften en/of huisregels van een Garage en hier op juiste wijze invulling en uiting aan te geven.
8.2 Zonder hiermee een beperking op te leggen aan de Garages kan in algemene zin gesteld worden dat CQFS navolgende voorschriften hanteert :
– Lesnemer dient correcte sportkleding te dragen.
– Lesnemer dient verplicht schone sportschoenen te dragen.
– Lesnemer dient tijdens de les/training een bitje te dragen.
– Lesnemer dient zorg te dragen voor een goede persoonlijke hygiëne.
– Lesnemer dient zorg te dragen voor het kort houden van zijn nagels.
– Lesnemer kan geen sierraden en/of piercings dragen tijdens de opleiding.
– Lesnemer dient zelf zorg te dragen voor beschermende materialen en deze ook dragen, teneinde de training te (kunnen) volgen.
– Lesnemer dient op tijd aanwezig te zijn voor de training.
– Lesnemer gaat met respect om met zijn mede lesnemers en houdt rekening met het (opleidings)niveau van mede lesnemers.
– Lesnemer brengt niet bewust schade of letsel toe aan mede lesnemers.
– Lesnemer dient de faciliteiten van een Garage goed en netjes te gebruiken en achter te laten.
– Lesnemer dient zich tijdig bij een Garage af te melden indien lesnemer niet in staat is aanwezig te zijn.
– Lesnemer dient de verschuldigde bedragen aan CQFS en/of een Garage binnen de gestelde termijn te betalen in Euro’s.
– Het dragen van een bril of contactlenzen is op eigen risico.
Het niet nakomen van deze voorschriften geeft een Garage het recht lesnemer de toegang te weigeren en/of uit een les te verwijderen.
8.3 De hiervoor genoemde voorschriften zijn niet limitatief, een Garage kan aanvullende voorschriften opstellen en verlangen die voor lesnemer gelden.
8.4 Het is lesnemer niet toegestaan drugs of andere in zijn algemeenheid stimulerende middelen mee te nemen naar en Garage, te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap en de opleiding, zonder dat enig recht op restitutie bestaat ter zake het lidmaatschaps- en/of contributiegeld.
8.5 Lesnemers dienen zich te houden aan de door CQFS, danwel haar Garages danwel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde voorschriften en/of huisregels. Bij niet nakoming is de Garage gerechtigd lesnemer de toegang tot de Garage en/of de opleiding te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde gelden ontstaat.
8.6 Een Garage is gerechtigd om lesnemers die storend zijn of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of na de lessen) te verwijderen van de locatie danwel de toegang te ontzeggen.
8.7 Indien lesnemer iemand tijdens de les verwondt, dient hij/zij de persoon zelf naar een dokter of een eerste hulp te brengen. Eventuele schade/kosten zouden op lesnemer verhaald kunnen worden, vandaar dat het raadzaam is een WA-verzekering af te sluiten.
8.8 Het gebruik van het CQFS-systeem danwel losse CQFS-technieken buiten de Garages is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden wanneer er een reëel ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van het CQFS-systeem proportioneel, subsidiair te zijn en binnen wettelijke kaders te vallen. Het gebruik van het CQFS-systeem voor kwade danwel oneigenlijke doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van CQFS en/of een Garage en de opleiding zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde gelden ontstaat.
8.9 Lesnemer dient de instructeur en/of de vertegenwoordiger van de Garage terstond op de hoogte te stellen van veranderingen in de gezondheidstoestand (bijv. blessures, hoofdpijn, misselijkheid etc.). Lesnemer mag in dit geval nooit de Garage verlaten zonder dit aan te geven.

Artikel 9: Veiligheid en aansprakelijkheid
9.1 Het volgen van lessen (lesmomenten) en/of een specifieke opleiding van het CQFS-systeem geschiedt geheel op eigen risico van de lesnemer. Dit geldt ook voor het betreden van een Garage door lesnemer alsmede voor de personen van alle leeftijden die lesnemer vergezellen.
9.2 CQFS en/of een Garage zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het deelnemen aan lessen, het betreden van een Garage, ongevallen, diefstal, vermissing van (persoonlijke) items, schade als gevolg van brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.
9.3 CQFS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die genomen worden door een Garage danwel voor schade die voortvloeit uit het volgen van lessen en/of een opleiding bij een Garage, danwel het (niet) nakomen van deze Voorwaarden (door een Garage).

Artikel 10: Levering Producten
10.1 Levering van producten door of via CQFS danwel een Garage geschiedt op basis van deze Voorwaarden.
10.2 Levering van producten vindt eerst plaats nadat alles betaald is door ontvanger, tenzij het een lidmaatschap betreft welke in (onder)delen betaald kan worden.
10.3 CQFS staat ervoor in dat de producten voldoen (indien van toepassing) aan hetgeen besteld is, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van bestellen bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.4 CQFS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken, verzenden en uitvoeren van bestellingen van (de) producten.
10.5 Levering van producten door of via CQFS vindt plaats franco huis in deugdelijke verpakking (voor zover van toepassing). Verzendkosten worden nader doorbelast aan de ontvanger.
10.6 De producten worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze (op de aangewezen plaats) zijn geleverd en de ontvanger hier vrij over kan beschikken, behoudens opleidingen.
10.7 Emballage wordt niet retour genomen en de ontvanger wordt geacht deze voor zijn rekening en risico aan te nemen en/of af te voeren.
10.8 Indien de ontvanger besluit producten te retourneren dan komen de kosten van retournering voor rekening van de ontvanger.
10.9 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan CQFS schriftelijk te worden gemeld waarna in gezamenlijk overleg besloten wordt hoe hiermee om te gaan.
10.10 De garantietermijn van CQFS op de producten komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. CQFS is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de ontvanger, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
10.11 De garantie geldt niet indien:
– De ontvanger de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van CQFS en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen/onderdelen.
10.12 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de ontvanger geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de ontvanger geen recht op schadevergoeding.
10.13 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CQFS tot het moment van levering aan de ontvanger of een vooraf aangewezen en aan CQFS bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid lesnemer
11.1 CQFS en het CQFS-systeem zijn geregistreerd als merk en het is lesnemer derhalve niet toegestaan om toegepaste benamingen, concepten en principes zoals die gebruikt worden in het CQFS-systeem te kopiëren, reproduceren danwel anderszins te gebruiken in (eigen) lesstof, (eigen) onderricht, (promotionele) uitingen, ten behoeve van andere (vecht)sportscholen, in welke hoedanigheid dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CQFS. Lesnemer weerhoudt zich hier uitdrukkelijk van in alle opzichten.
11.2 Bij overtreding hiervan is lesnemer in verzuim en aansprakelijk voor alle schade die CQFS hierdoor leidt.

Artikel 12: (verwerking) Persoonsgegevens
12.1 CQFS verzamelt geen persoonsgegevens van lesnemers met als doel deze anders te gebruiken dan ten behoeve van het lidmaatschap van lesnemers van CQFS respectievelijk een Garage.
12.2 CQFS respectievelijk de betreffende Garage waarmee een lidmaatschap wordt aangegaan verzamelt de volgende persoonsgegevens van lesnemer:
– Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
– Bankgegevens (t.b.v. incasso’s).
– Specifieke persoonlijke gegevens welke van belang zijn voor het deelnemen aan de lesmomenten van het CQFS-systeem (blessures, allergieën e.d.).
– Gegevens over de abonnementsvorm.
12.3 CQFS erkent dat de persoonsgegevens van lesnemers strikt vertrouwelijk zijn en zal deze persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap enkel gebruiken voor:
– Administratieve doeleinden ter zake het lidmaatschap van lesnemer van CQFS.
– Het innen van contributies ter zake het lidmaatschap.
– Het informeren van lesnemer over alles dat met CQFS, het CQFS-systeem en het lidmaatschap van lesnemer te maken heeft.
– Het informeren van lesnemer ten aanzien van (nieuwe) producten van CQFS.
12.4 Lesnemer geeft bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden zoals omschreven in dit artikel.
12.5 Lesnemer geeft bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven danwel nieuwsbrief-achtige e-mails over en met betrekking tot CQFS, het CQFS-systeem en het lidmaatschap.
12.6 CQFS respectievelijk de betreffende Garage zal de persoonsgegevens van lesnemer direct vernietigen op het moment dat het lidmaatschap van lesnemer is afgelopen.
12.7 CQFS respectievelijk de betreffende Garage zal de persoonsgegevens van lesnemer nimmer aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van lesnemer.

Artikel 13: Overige bepalingen
13.1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande Algemene Voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door CQFS beoordeeld en beslist.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69154066.